Manse kiistää jyrkästi kaikki Kohosen vaatimukset – kertoo jatkuvasta työnteosta kieltäytymisestä ja sopimusrikkomuksista

Toni Kohonen IPV Fugepesis

Kuva: SuperJymy Oy / Toni Kohonen IPV:n paidassa Fugepesiksen ottelussa 2022.

Manse PP on jättänyt Tampereen käräjäoikeudelle vastauksensa riita-asiassa Toni Kohosen kanssa. Seuran vastaus antaa hyvin toisenlaisen kuvan tapahtumien kulusta kuin tähän asti julkisuudessa olleet tiedot ja Kohosen oma haaste.

Kohonen on huhtikuussa haastanut Manse PP:n toiminnasta vastaavan Manse PP Edustus ry:n oikeuteen liittyen hänen työsopimuksen irtisanomiseen maaliskuussa, mitä tamperelaisten pelinjohtajaksi palkattu Kohonen pitää laittomana.

Kohonen on haasteessaan vaatinut Mansea korvaamaan hänelle noin 120 000 euroa, mikä koostuu enimmäkseen palkkakuluista sekä myös mainehaitasta ja hänen oikeudenkäyntikuluistaan.

Nyt Manse on antanut vastauksensa asiassa, ja seura kiistää kaikki Kohosen vaatimukset sekä vaatii tätä korvaamaan seuran asianajokulut, joita on kertynyt tähän mennessä 15 604 euroa.

Lue myös: Kohosen ja Mansen riidassa ei ole hyviksiä ja pahiksia

Manse esittää vastauksessaan, että Kohonen on rikkonut ja laiminlyönyt työsuhteeseen liittyviä olennaisesti vaikuttavia velvoitteita niin vakavalla tavalla, ettei työsuhteen jatkamiselle ole ollut edellytyksiä.

Poissaoloja, viestinnän puutetta ja toinen työnantaja

Seuran vastauksessa esitetään useiden sivujen verran puutteita Kohosen toiminnassa, liitteissä esitetään todisteina sähköpostiviestejä, WhatsApp-keskusteluita, muistioita palavereista sekä itse työsopimus ja henkilötodisteluun oikeudenistunnossa tarjotaan koko seuran johto sekä kapteenisto todistamaan näistä seikoista.

Manse oli tarjonnut Kohoselle ensimmäisessä sopimusehdotuksessaan 2500 euron kuukausipalkkaa, mikä oli linjassa sen kanssa, mitä seura oli aiemmin pelinjohtajilleen maksanut.

Seuran mukaan, kun palkaksi sovittiin merkittävästi tätä suurempi 4500 euron kuukausipalkka, tällöin Kohosen toimenkuvaan sisällytettiin Manse PP:n miesten Superpesis-joukkueen pelinjohtajan tehtävänkuvan lisäksi koko seuran valmennusvastaavan toimenkuva sekä seuran myyntiin ja markkinointiin sekä pesäpalloleirien vetämiseen liittyviä lisätehtäviä.

Mansen vastauksessa kerrotaan, että joukkueen kapteenisto oli Kohosen toiminnasta huolestuneena ollut hyvin pian yhteydessä seuran johtoon tähän liittyen.

Kapteeniston mukaan Kohonen jätti toistuvasti osallistumatta joukkueen lajiharjoituksiin, minkä seurauksena joukkue joutui usein harjoittelemaan omatoimisesti, joukkueen kapteenin Henri Puputin tai Manse PP:n naisten Superpesis-joukkueen pelinjohtajan Antti Vihtkarin johdolla.

Seura kertoo vastauksessaan myös, että Kohonen jätti toistuvasti joukkueen lajiharjoitusten edellyttämät harjoitustilat varaamatta ja että hän ei suunnitellut tai valmistellut joukkueen lajiharjoituksia millään tavalla, vaikka kyseessä on yksi pelinjohtajan keskeisimmistä työtehtävistä.

Vastaus listaa pitkän listan puutteita Kohosen pelinjohtajana toimimisessa, joihin lukeutuvat joukkueen yhteisiin palavereihin (ottelua edeltävät taktiikkapalaverit ja otteluiden jälkeiset purut) osallistumatta jättäminen tai niiden vetäminen puutteellisesti, joukkueen jäsenten kanssa ei käyty kehityskeskusteluja, joukkueen pelaajat eivät olleet aina tietoisia harjoitusten aikatauluista ja vuosi- ja pelisuunnitelmat olivat puutteellisia.

Mansen vastauksessa kerrotaan seuran johdon kehottaneen Kohosta lisäämään valmennustoimintaansa järjestelmällisyyttä ja muistuttaneen häntä siitä, että Kohosella on ehdoton läsnäolovelvoite joukkueen lajiharjoituksissa, mistä syystä hänen työsopimuksessaan on nimenomaisesti edellytetty Tampereelle muuttoa.

Merkittävimmät kirjaukset seuran oikeuteen jättämässä vastauksessa liittyvät siihen, että Mansen mukaan Kohonen on jättänyt työnteon väliin toistuvasti ja ilman että seuralla on ollut tästä tietoa.

Vastauksessa kerrotaan, että Kohonen jätti säännöllisesti saapumatta joukkueen tiistaina järjestettyihin lajiharjoituksiin ilman hyväksyttävää syytä. Mansen mukaan Kohonen on samanaikaisesti työskennellyt Kouvolassa toisen työnantajan palveluksessa niinä päivinä, joina hänen olisi tullut olla työssä Manse PP:n palveluksessa Tampereella

Lisäksi tamperelaisseura nostaa esille, että vaikka Kohosen työsuhde oli jatkunut jo usean kuukauden ajan, ei hän ollut suorittanut muita työsopimuksessa sovittuja tehtäviä lainkaan.

Manse väittää, että Kohonen oli lisäksi seuralle ilmoittamatta poissa työstä viikot 51 ja 52, jolloin hänen oli määrä järjestää mm. junioripelaajien lajiharjoitukset. Oikeuteen jätetyssä vastauksessa Manse kertoo, että Kohonen ei suorittanut työtehtäviään lainkaan aikavälillä 19.–30.12.2022, eikä vastannut Manse PP:n yhteydenottoihin.

Useiden edeltävien tapahtumien jälkeen Manse oli helmikuussa käynyt Kohosen kanssa keskustelun, missä seura oli ilmoittanut, että hän ei enää ole Superpesis-joukkueen pelinjohtaja, ja osapuolet olivat aloittaneet neuvottelut työsopimuksen päättämisestä yhteisellä sopimuksella. Tällaista sopua ei kuitenkaan löytynyt asiassa.

Vastauksen mukaan Manse PP ilmoitti Kohoselle, että koska sopimus on jäänyt syntymättä, on Kohonen velvollinen saapumaan työpaikalleen Tampereelle 27.2.2023, jotta osapuolet voisivat käydä läpi Kohosen tulevat työtehtävät. Seuran mukaan Kohonen ei kuitenkaan saapunut työpaikalle 27.2. tai koko viikkona.

Seura nostaa vastauksessaan myös esille, että Manse PP:n käsityksen mukaan Kohonen on neuvotellut itselleen yhden tai useampia mainossopimuksia, joiden taloudellinen arvo on ollut ainakin noin 10 000 euroa, josta Kohosen olisi työsopimusmääräysten mukaisesti tullut tilittää Manse PP:lle noin 7 000 euroa.

Kiista sopimuksen kestosta

Mansen vastauksen ja sen liitteenä olevan lopullisen työsopimuksen perusteella näyttää kiistattomalta, että seuran ja Kohosen sopimus on ollut vain ns. yksivuotinen ja se on merkitty päättymään 30.9.2023.

Kohosen vaatimuksesta tuoreelle pelinjohtajatulokkaalle ei sopimukseen ollut sisällytetty koeaikaa, minkä vuoksi seuran mukaan lopulta päädyttiin vain tämän kestoiseen sopimukseen.

Sopimuksessa on ollut kuitenkin optio, minkä mukaan sopimukseen tulee automaattisesti kaksi lisävuotta 30.9.2025 asti ellei tätä optiota jätetä käyttämättä 30.6.2022. Seuran olisi pitänyt siis viimeistään tuohon mennessä ilmoittaa Kohoselle, mikäli se aikoo pitää sopimuksen päättyvänä kauden 2023 loppuun.

Siihen että keskusteluissa Matti Helimon kanssa Kohonen olisi sopinut suullisesti tai muutoin jotakin muuta sopimuksen kestosta, seura kertoo vastauksessaan seuraavasti: Kohonen on ollut tietoinen siitä, että ainoastaan [Pirkka] Savilahdella ja [Jyrki] Ojalalla on toimivalta tehdä Manse PP:n puolesta sopimuksia ja, että mikäli hänen työsuhteensa ehtoihin halutaan tehdä muutoksia, tulee kaikki muutokset sopia ja hyväksyttää Savilahden ja Ojalan kanssa.

Seuran vastauksessa todetaan vielä, että jos oikeus päättäisi, ettei sillä ollut oikeutta irtisanoa Kohosen sopimusta, tulisi korvaus rajata sopimuksen loppuajan palkkaa vastaavaan summaan, mikä Mansen kertoman mukaan olisi maksimissaan 27 000 euroa.

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Aamulehti.

Mansen ja Kohosen sopimuksen ja riitelyn eteneminen

3.10.2022 Matti Helimo toimittaa Toni Kohoselle sähköpostilla ensimmäisen ehdotuksen
18.10.2022 Kohonen hyväksyy kirjallisesti sähköpostilla esitetyn sopimuksen
21.10.2022 Manse järjestää lehdistötilaisuuden ja samassa yhteydessä Kohonen allekirjoittaa sopimuksen
1.11.2022 Kohosen työsuhde alkaa
30.11.2022 Ensimmäinen palaveri osapuolten välillä, mihin Kohosen lisäksi osallistuvat seuran johdasta puheenjohtaja Pirkka Savilahti, hallituksen jäsen Yrjö Ojala, kapteeni Henri Puputti ja seuran naisten Superpesis-joukkueen pelinjohtaja Antti Vihtkari
22.12.2022 Manse järjestää työnjohdollisen kuulemistilaisuuden Kohoselle, missä hänelle annetaan suullinen irtisanomisuhkainen varoitus
23.2.2023 Manse järjestää työnjohdollisen keskustelun Kohosen kanssa, missä aloitetaan keskustelu päättämissopimuksesta
20.3.2023 Manse järjestää kuulemistilaisuuden, missä Kohoselle annetaan irtisanomisilmoitus